Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου και είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε στρατηγικά τον αποτελεσματικότερο τρόπο της νόμιμης άμυνας - επίθεσης του εντολέα μας ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής.
 
Αναλυτικότερα, το γραφείο μας συνεργάζεται στενά με την εδρεύουσα στην Αθήνα εταιρία «NCAP - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» που διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο και την πολύπλοκη νομολογία του Διοικητικού Δικαίου που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στα φυσικά & νομικά πρόσωπα και στη Δημόσια Διοίκηση (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ.Ο.Υ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, κ.ά.). 
 
Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:
  • Άσκηση Προσφυγών, Αιτήσεων Ακύρωσης και Αιτήσεων Αναστολής, Αγωγών Αποζημίωσης κατά του Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων 
  • Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για διοικητικά πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών
  • Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια
  • Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική εξουσία
  • Ακυρωτικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών εφετείων όλης της χώρας