Το γραφείο μας δεν αρκείται μόνο στην παροχή νομικών συμβουλών αλλά ταυτόχτονα αξιολογεί και χαράσσει την κατάλληλη στρατηγική εξατομικευμένα ώστε οι ιδιώτες δανειολήπτες να αμυνθούν αποτελεσματικά και να ρυθμίσουν ευνοϊκά τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
 
Οι βασικές επιλογές που αναλαμβάνουμε να διευθετήσουμε με επιτυχία είναι οι εξής:
 
  • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010 ως ισχύει σήμερα) – Κατάθεση Αίτησης, Προδικαστικός Συμβιβασμός, Εκπροσώπηση
  • Εξωδικαστική Ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Ν. 4224/2013)
  • Ανακοπή/Αναστολή Διαταγών Πληρωμής