Το γραφείο μας ενημερώνεται διαρκώς για τις ισχύουσες Διατάξεις του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης και αναλαμβάνει με μεγάλη αξιοπιστία τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Επιδίωξή μας είναι η πλήρης διεκδίκηση της απαίτησής σας, κάνοντας χρήση όλων των αναγκαίων νομικών ενεργειών, ακολουθώντας την εξωδικαστική ή τη δικαστική οδό.
 
Το εύρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:
 
 • Στόχευση σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας
 • Σύνταξη και επίδοση εξώδικων δηλώσεων – προσκλήσεων
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση συναντήσεων με αντιδίκους
 • Κατάθεση και επίδοση διαταγών πληρωμής
 • Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών
 • Εγγραφή προσημειώσεων, αναγκαστικών και συναινετικών
 • Εγγραφή υποθήκης και τροπή προσημείωσης σε υποθήκη
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας
 • Διαδικασία του Ν.3869/2010
 • Διαδικασία του Ν. 4446/2016
 • Ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης - Πλειστηριασμοί
 • Ανακοπές, Αιτήσεις Αναστολών, Άμυνα Οφειλέτη - Δικαστηριακή εκπροσώπηση