image

Σύμφωνα με το νέο ν.4830/2021(ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021)  με τίτλο  «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» κάθε ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς έχει αρκετές υποχρεώσεις με σημαντικότερες τις ακόλουθες:

1. Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου και αυτό να αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας του ζώου 2.  Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας και να μεριμνά για την κτηνιατρική περίθαλψη του ζώου 3. Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς, αλλά να γνωστοποιεί την πρόθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου όπου κατοικεί, ώστε αυτή να πράξει τα δέοντα για τη υιοθεσία  (ανάρτηση στην  Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς). Αν μέσα σε δύο μήνες από την ανάρτηση δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, ο παλιός παραδίδει το ζώο στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου ( καταβάλλοντας 300€ αν πρόκειται για σκύλο και 100€ αν πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο ζώο συντροφιάς ), και συγχρόνως στερείται του δικαιώματος να αποκτήσει άλλο ζώο συντροφιάς για τα επόμενα τρία χρόνια από την παράδοση 4. Να μεριμνά ώστε ο περίπατος του ζώου να γίνεται πάντα με συνοδό και πάντα με λουρί για την αποφυγή ατυχημάτων 5. Να φροντίζει ώστε ο σκύλος να μην είναι μόνιμα δεμένος και σε περίπτωση που αυτός μένει μόνιμα σε εξωτερικό χώρο, ο χώρος πρέπει να διαθέτει κατάλληλο για ανάπαυση κατάλυμα 6. Να στειρώσει τον σκύλο ή τη γάτα του, εντός έξι μηνών από την απόκτησή τους, αν το ζώο έχει συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο ζωής του, ή μέσα σε έξι μήνες από την στιγμή που το ζώο θα χρονίσει. Εναλλακτικά, ο ιδιοκτήτης δύναται να αποστείλει δείγμα του γενετικού υλικού του ζώου του στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ). Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη εκκινεί από 1-3-2022 και σε περίπτωση που αυτός  δεν κάνει τίποτα από τα δύο μετά την 1-09-2022 θα του επιβληθεί πρόστιμο 1.000€ και θα του δοθεί τρίμηνη προθεσμία για να συμμορφωθεί με τις επιταγές του ν.4830/2021. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι εργασίας των ενόπλων δυνάμεων για τους οποίους ούτε η στείρωση ούτε η αποστολή γενετικού υλικού είναι υποχρεωτική, ενώ η καταγραφή τους γίνεται σε ειδική βάση των Ενόπλων Δυνάμεων 7. Να σημάνει και να καταγράψει  ηλεκτρονικά τον σκύλο ή την γάτα του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), πριν το ζώο αποχωρίσει από τον τόπο γέννησής του και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννηση του, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση απόκτησης. Υποχρεωτική είναι τόσο η ηλεκτρονική σήμανση όσο και καταχώρηση κάθε μεταβολής που αφορά τον ίδιο ή το ζώο μέσα σε δέκα μέρες από την μεταβολή. 8. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς, ή από άλλο πρόσωπο, ή από κτηνίατρο, χωρίς κτηνιατρική γνωμάτευση, η οποία βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου εισαγγελέα. 9. Να μην κόβει τα αυτιά ή/και την ουρά του ζώου εκτός αν αυτό γίνεται για ιατρικούς λόγους

Ο εν λόγω νόμος φιλοδοξεί να επιλύσει -και πράγματι ως έναν βαθμό επιλύει-  πληθώρα προβλημάτων. Ωστόσο, δημιουργεί και πολλά νέα προβλήματα κυρίως διότι δεν λαμβάνονται  υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην επαρχία, όπου οι σκύλοι και οι γάτες δεν είναι απλώς ζώα συντροφιάς, αλλά ζώα υποβοήθησης της εργασίας ή αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων των ιδιοκτητών. Για παράδειγμα, οι κτηνοτρόφοι και οι κυνηγοί, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν ένα μόνο ζώο αλλά περισσότερα, θα δυσκολευτούν αρκετά να προβούν στην ηλεκτρονική σήμανση και στην στείρωση όλων των ζώων τους  ή στην αποστολή γενετικού υλικού τους, τόσο για πρακτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους. Ορθά, λοιπόν με αυτόν διασφαλίζεται η ευζωία και η καλή μεταχείρισή των ζώων συντροφιάς, κακώς όμως υπάρχει η υποχρεωτικότητα  κάποιων πράξεων (ηλεκτρονική σήμανση, στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού) και η επακόλουθη επιβολή δυσβάσταχτων οικονομικών προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.